Novinky Základná umelecká škola Materská škola Základná škola Centrum voľného času Školská jedáleň
Navigácia
 • Odhlasovanie a prihlasovanie na stravu cez internet

  Zaviedli sme ďalšiu službu pre rodičov žiakov a zamestnacov stravujúcich sa v školskej jedálni - elektronické prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy cez internet. 

  Ak chcete túto službu používať, nahláste nám Vašu mailovú adresu ktorá bude vaším prihlasovacím menom a súčasne bude slúžiť aj na potvrdenie prihlásenia či odhlásenia. 

  Na základe toho obdržíte heslo na prístup.

  Služba je prístupná na podstránke školská jedáleň.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Ešte v októbri, 27.10.2014, sme uskutočnili celoškolský projektový deň - Medzinárodný deň školských knižníc. Na základe danej témy: Sila prostredníctvom spoločenstva - kolegialita, rozmanitosť, vízia - sme vytvorili tému školy: Lendak, to je dedina - jedna veľká rodina. Prípravou vedomostných podkladov sa ujali miestni vyučujúci, žiaci a obyvatelia obce pomáhali zhromažďovať potrebné materiály. Každý ročník spracovával tému zodpovedajúcu primeranosti veku. 1.ročník Čítal s Hupsom v miestnom zdravotnom stredisku, žiaci 2.ročníka čítali starým rodičom v ich domácnosti, ku tretiakom prišli starí rodičia do školy a spoločne si čítali. Štvrtáci vzali svojich starých rodičov do knižnice. Čítaním so starými rodičmi sme si chceli uctiť mesiac október - úctu k starším.

  Žiaci ročníkov 5. - 9. sa čítaním miestnych povestí dostávali i k zložitejším témam. Napr. piataci okrem čítania povesti o Kicore sa dozvedeli niečo o košikárstvu, sami sa pokúsili upliesť košík z papiera, pod vedením Mgr. Márie Hudáčekovej, a neskôr navštívili obecné múzeum, kde si vyskúšali svoju zručnosť aj pri iných remeselných prácach.

  Žiaci 6.ročníka čítali povesť o cholere v Lendaku, navštívili cholerový cintorín, na ktorom je pochovaný Ján Still - kňaz, ktorý pomáhal ľuďom počas epidémie a sám jej v r.1873 podľahol.

  Žiaci 7.ročníka čítali povesti o požiari v Lendaku a navštívili Kostol sv.Mikuláša spojený s výkladom učiteľky dejepisu, Mgr. Ľudmily Glodžákovej.

  Žiaci 8.ročníka si po prečítaní povesti o Špakovi (miestny občan, ktorý ani po smrti nemal pokoja a robil zlé veci obyvateľom obce), čítali o Božom hrobe a pozreli si videonahrávku s miestnym p.farárom,ktorý rozprával zaujimavosti o historických pamiatkach v Božom hrobe v Lendaku.

  Deviataci si prečítali poviedku Výlet do Tatier od Gustáva Kazimíra Zechentera Laskomerského, v ktorej spomína aj našu obec Lendak. Menovaný spisovateľ navštevoval našu dedinu, nakoľko bol blízkym priateľom miestneho farára Jána Stilla. Po krátkej prezentácii o Jánovi Stillovi mali besedu s terajším riaditeľom školy, Mgr. Ľubomírom Mačkom. Školský deň zakončili vychádzkou k pamätnej tabuli na miestnej fare - venovanej G.K.Zechenterovi Laskomerskému a Jánovi Stillovi.

  Tento projektový deň mimoriadne obohatil žiakov i pedagógov o nové vedomosti, skúsenosti, o históriu nášho regiónu, našej obce. Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa na realizácii i príprave podujatia podieľali. ĎAKUJEME!  Za všetkých spomenieme hlavné organizátorky Mgr. Vieru Lizákovú, Mgr. Janu Budzákovú.  

 • Majstrom okresu v šachu je Lendak

  Vo štvrtok, 13.11.2014, sa na pôde našej školy uskutočnilo okresné kolo v šachu žiakov a žiačok základných škôl. Hrali sa súbežne dva turnaje, zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov, pričom škola mohla do súťaže prihlásiť dve dievčatá a dvoch chlapcov. V obidvoch kategóriách sa odohralo 5 kôl švajčiarskym systémom. Naše deti dosiahli výborný výsledok. Majstrom okresu sa stal Pavol Stolár (VII.B), Julian Koščák (VII.D) skončil druhý.

  U dievčat sme získali taktiež pódiove umiestnenia, zásluhou Katky Dudaškovej (VI.C) - 2.miesto a Ivanky Stolárovej (V.C) - 3.miesto. Tieto výsledky nás vyniesli na celkovo 1.miesto v súťaži družstiev a zabezpečilo to menovaným priamy postup do krajského kola v Humennom. Veľa šťastia!

  Touto cestou ďakujeme Ing. Tomášovi Hudáčekovi,vedúceme šachového krúžku, ktorý sa o našich šachistov príkladne stará a vedie ich v raste tejto kráľovskej hry.

 • Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu

  Dňa 12.11.2014 sa po vyučovaní uskutočnilo popoludnie s dokumentom venované významnému dňu - 9.novembru, kedy si pripomíname Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu. Žiaci 9. ročníka sa oboznámili nielen s pojmami fašizmus a antisemitizmus, ale dozvedeli sa aj o Krištáľovej noci, ktorou začala genocída Židov. Žiaci si pozreli dokument o Osvienčime, ktorý obsahoval autentické zábery z oslobodenia tohto koncentračného tábora.

  Aktivita sa konala v rámci plánu výchovy k ľudským právam. Spolu so žiakmi strávili poučné popoludnie Mgr. Miroslava Grigláková a Mgr. Ľudmila Glodžáková, organizátorky podujatia. 

 • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka vyhrala Sára Špaková

  Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka sa uskutočnilo 5.11.2014. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov 8. a 9. ročníka. Pozostávalo z troch disciplín: vedomostný text (práca s textom), transformácia textu, ústny prejav - rétorika. Žiaci mohli spolu získať 55 bodov. Úspešnými riešiteľmi sa mohli stať žiaci, ktorí získali minimálne 40 bodov. Na 1.mieste sa umiestnila Sára Špaková z IX.A. O 2.miesto sa delia Nikola Britaňáková, IX.B a Veronika Koščáková, IX.D. 3.miesto získala Barbora Bátoryová, IX.A.

  Okrem nich sa úspešnými riešiteľmi stali aj Valentína Majerčáková, IX.C; Mária Jašňáková, VIII.B a Veronika Suchanovská, IX.D. Sára Špaková postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutoční v decembri 2014 v Kežmarku. Víťazke blahoželáme a želáme veľa šťastia v okresnom kole. 

  Na realizácii súťaže sa podieľali Mgr. Jana Budzáková, Mgr. Renáta Fudalyová a Mgr. Daniela Sarnová.

 • Jedálny lístok

  Informácie o jedálnom lístku boli presunuté na podmenu "Školská jedáleň"

 • 1.kolo šachového turnaja TALENT mimoriadne úspešné

  Aj v tomto šk.roku naši šachisti "zarezávajú" a darí sa im. Dôkazom toho je 1.kolo šachového turnaja TALENT, konaného v Liptovskom Mikuláši v polovici októbra 2014. Posúďte sami: 1.miesto -  kategória  D 14  (dievčatá do 14 rokov)  - Ivana Stolárová, V.C; 2.miesto - kat. D 14 - Katarína Dudašková, VI.C. 2.miesto - kat. D 11 - Jana Neupauerová, IV.A; 3.miesto - kat. CH 14 - Julian Koščák, VII.D. Srdečne blahoželáme!

 • Kežmarský záchranár

  Dňa 8.10.2014 sa uskutočnila súťaž Kežmarský záchranár, vyhlásená Okresným úradom v Kežmarku. Do tejto súťaže sa zapojilo 12 základných škôl okresu Kežmarok. Súťažilo sa v 6 disciplínach: civilná ochrana, pohyb v prírode, zdravotnícka príprava, streľba zo vzduchovky, hasenie malých požiarov a vedomostný test. Všetky disciplíny mali stihnúť v časovom limite 50 minút a získať mohli 585 bodov. Trasa viedla zo ZŠ Nižná brána Kežmarok, pokračovala smerom ku hotelu Štart, kde

  mali jednotlivé stanovištia a končila opäť pri základnej škole. Našu školu reprezentovali: Lukáš Bekeš, VII.B; Sebastián Majerčák, VII.B; Sandra Bekešová, VI.B a Anna Budzáková, VII.A. Aj napriek náročnej trase, strate 4 minút a menšiemu zraneniu sa im podarilo získať 533 bodov, čo ich posunulo na 8.miesto v celkovom poradí. Tejto súťaže sme sa zúčastnili prvýkrát, preto sme radi, že sme sa "nestratili" a touto cestou ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu školy a pedagógom - Mgr. J.Figlárovej, Mgr. M.Hudáčekovej a Mgr.L.Hudáčekovi za prípravu žiakov. (foto vo fotoalbume)

 • Čisté hory

  Dňa 27.9.2014 sa 35 žiakov (najmä piatakov) a pani učiteľky Mgr. D.Mačáková, Ing.M.Sisková a Ing. Mária Švorcová zúčastnili akcie ČISTÉ HORY. Zo Starého Smokovca sa vybrali turistickým chodníkom na Hrebienok, kde dostali od pracovníkov TANAP-u vrecia na odpad a rukavice. Z Hriebienka cez Bilíkovu chatu, Studenovodské vodopády, Rainerovu chatu vyzbierali odpad rôzneho druhu. Príroda je opäť krajšia aj vďaka našim žiakom. ĎAKUJEME! (foto vo fotoalbume)

 • Platby od rodičov
 • Účelové cvičenie žiakov II.stupňa

  Dňa 12.septembra 2014 sa uskutočnilo účelové cvičenie žiakov II.stupňa. Účelové cvičenie začalo praktickou ukážkou dobrovoľných hasičov  z našej obce, ktorí ukázali žiakom požiarny útok. Veľkým zážitkom bola aj kabína požiarnického auta, ktorú si žiaci mohli pozrieť aj z vnútra. Niekedy do nej vošli i celé triedy. Potom žiaci postupne prechádzali jednotlivé stanovištia, kde riešili praktické úlohy z dopravnej výchovy, pracovali s turistickou mapou a buzolou, rozpoznávali výstražné signály civilnej obrany, museli poskytnúť prvú pomoc zranenému cyklistovi, vyskúšali si streľbu zo vzduchovky a hádzali granátom na cieľ. Za každú aktivitu sa im pridelili body - a tu je vyhodnotenie podľa ročníkov. Maximálny počet bodov - 32.

  5.ročník: 1.miesto - 5.B - 29 bodov; 2.miesto - 5.A - 26 bodov; 3.miesto - 5.C - 25 bodov; 4.miesto - 5.D - 16 bodov.

  6.ročník:  1.miesto - 6.A - 28 bodov; 2.miesto - 6.B + 6.C - po 24 bodov.

  7.ročník: 1.miesto - 7.A - 29 bodov; 2.miesto - 7.B - 25 bodov; 3.miesto - 7.C - 22 bodov; 4.miesto - 7.D - 20 bodov.

  8.ročník: 1.miesto - 8.D - 29 bodov; 2.miesto - 8.B - 27 bodov; 3.miesto - 8.A - 25 bodov; 4.miesto - 8.C - 18 bodov.

  9.ročník: 1.miesto - 9.A - 27 bodov; 2.miesto - 9.D - 24 bodov; 3.miesto - 9.C - 23 bodov; 4.miesto - 9.B - 16 bodov.

  Aj napriek obavy z počasia musíme povedať, že účelové cvičenie prebehlo podľa plánu. Zároveň chceme poďakovať všetkým učiteľom a ich pomocníkom, žiakom našej školy, ktorí pomáhali na jednotlivých stanovištiach. A veľká vďaka patrí Dobrovoľnému hasičského zboru obce Lendak. Veríme, že sa opäť stretneme pri takýchto školských akciách, ktoré sú pre žiakov mimoriadne potrebné.

  Mgr. Mária Hudáčeková, poverená organizovaním učelového cvičenia v prírode

 • Olympiáda - výsledky

  V menu  Základna škola - na podstránke Olympiáda sú zverejňované výsledky olympiády.

 • Športová olympiáda - program VIII. ročníka

  ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

  VIII. roČník

  30.6– 4.7. 2014

   

  Pondelok 30.6.2014

  Čas

  Disciplína

  Kategórie

  9.00

  Slávnostné otvorenie VIII. ročníka športovej olympiády

  - vztýčenie olympijskej vlajky

  - zapálenie olympijského ohňa

   

  9.10

  Sľub športovcov, sľub rozhodcov

   

  9.15

  Oboznámenie s programom olympiády

   

  9.30

  Malý futbal

  1. – 2. ročník

  9.30

  Bedminton

  starší žiaci

  9. 45

  Olympijský beh

  Beh na 100m

  Beh na 200m

  Beh na 400m

  Beh na 600m

  Beh na 800m D, 1000m CH

   

   

  1. - 2. ročník

  3. – 4.  ročník

  5. – 6. ročník

  7. – 9. ročník

         11.00

  Malý futbal

  3. – 4. ročník

  11. 15

  Vrh guľou

  7. – 9. ročník

  12.30

  Slávnostné vyhodnotenie prvého dňa olympiády a odovzdávanie medailí

   

   

  Utorok 1.7. 2014

   

  Čas

  Disciplína

  Kategórie

  9.00

  Malý futbal

  5. – 6. ročník

  9.10

  Vybíjaná - mix

  5. – 6.ročník

  7. - 9. ročník

  9.00

  Skok do výšky

   1. – 2. ročník

   3. – 4. ročník

   5. – 6. ročník

   7. – 9. ročník 

  9.30

  Hod kriketovou loptičkou

  10.30

  Malý futbal

  7. – 9. ročník

         12.30

  Slávnostné vyhodnotenie druhého dňa olympiády a odovzdávanie medailí

   

   

  Streda 2.7. 2014

   

  Čas

  Disciplína

  Kategórie

  9.00

  Streetball

  5. – 6. ročník CH a D

  9.10

  Lezecká stena

  1. – 2.  ročník

  3. – 4. ročník

  9. 30

  Beh na 60m

  všetky kategórie

  11.00

  Streetball

  7. – 9. ročník CH a D

  11.00

  Lezecká stena

  5. -  6.  ročník

  7. – 9.  ročník

         12.30

  Slávnostné vyhodnotenie tretieho dňa olympiády a odovzdávanie medailí

   

   

  Štvrtok  3. 7. 2014

  Čas

  Disciplína

  Kategórie

  9.00

  Florbal

  5. – 6. ročník CH a D

  7. – 9. ročník CH a D

  9.00

  Šach

   kategória chlapcov a dievčat  (MŽ, SŽ)

   

  9.30

  Prekážkový beh pre MŠ

  9.15

  Cezpoľný beh

  všetky kategórie

  11.30

  Jedenástky

  všetky kategórie

         12.30

  Slávnostné vyhodnotenie štvrtého dňa olympiády a odovzdávanie medailí

   

   

  PIATOK  4.7. 2014

  Čas

  Disciplína

  Kategórie

  9.00

  Skok do diaľky z miesta

  1. – 2. ročník

   3. – 4. ročník

   5. – 6. ročník

   7. – 9. ročník 

  9.30

  Skok do diaľky z miesta

         9. 00

  Volejbal

  7.  - 9. ročník

        9.15

  Hod kriketovou loptičkou

  všetky kategórie

       11.30

  Štafetové behy

  podľa jednotlivých ročníkov

     12.30

  Slávnostné vyhodnotenie piateho  dňa olympiády a odovzdávanie medailí, ukončenie olympiády

   

 • Anglická poézia a próza - školská súťaž

  Dňa 3. júna 2014 sa v našej škole po druhýkrát konala súťaž žiakov v prednese anglickej poézie a prózy. Zvláštnosťou tejto súťaže je práve skutočnosť, že je určená žiakom prvého stupňa, teda úplným začiatočníkom cudzieho jazyka. Súťaže sa zúčastnilo 27 žiakov 3. a 4. ročníka, ktorí sa svedomito spolu pod vedením svojich p. učiteliek a pána učiteľa pripravovali na túto súťaž. Žiaci mali možnosť pred svojimi spolužiakmi a porotou preukázať nadobudnuté

  schopnosti, umelecké stvárnenie textu, ich recitátorské zručnosti a kúsok súťaživosti. Po náročnom rozhodovaní porota usúdila, že najlepšími boli: Kategória 3. ročník: 1.miesto - Anna Majerčáková, III.B; 2.miesto - Vanesa Halčinová, III.A; 3.miesto - Marek Majerčák, III.D.

  Kategória 4. ročník: 1.miesto - Karolína Halčinová, IV.C; 2.miesto - Mária Budzáková, IV.D; 3.miesto - Mário Koščák, IV.A.

  Oceňujeme snahu všetkých súťažiacich, výhercom blahoželáme! (Foto vo fotoalbume.)

  Zodpovední vyučujúci AJ: Mgr. Alžbeta Koščáková, Mgr. Štefan Suchanovský, PaedDr. Lucia Hudáčeková, PhD., Mgr. Mária Neupauerová

 • Územná súťaž družstiev mladých zdravotníkov

  Územná súťaž DMZ SČK sa konala 28. mája 2014 v Poprad Aréne. Našu školu reprezentovali dve družstvá, ktoré ani tento rok nesklamali. Družstvo "B" v zložení Dominika Koščáková, Mária Galliková, Rozália Hudáčeková, Iveta Majerčáková, Silvia Majerčáková (všetky z IX.D) obsadilo tretie miesto, keď za víťazmi zaostali len o dva body. Družstvo "A" v zložení Katarína Hudáčeková a Mária Batoryová z IX.D, Anastázia Halčinová a Mária Neupauerová z VIII.C a Tomáš Hudáček zo VI.C

  obsadilo so stratou siedmich bodov 10.miesto. Do súťaže sa zapojilo 17 družstiev základných škôl z okresu Kežmarok a Poprad. Počas súťaže sa hodnotili vedomosti o SČK, hnutí ČK/ČP a vedomosti o bezpríspevkovom darcovstve krvi, rovnako aj teoretické zdravotnícke vedomosti. Následne sa na jednotlivých stanovištiach preverovali praktické zručnosti poskytovania prvej pomoci pri vytvorených simulovaných situáciách, vrátane kardio-pulmonálnej resuscitácie. 

  Ďakujeme Mgr. Jane Figlárovej, vedúcej krúžku Prvá pomoc,  za kvalitnú prípravu svojich zverencov. 

 • Veselé zúbky

  Veselé zúbky sú sociálnym projektom spoločnosti dm drogerie markt, ktorý sa teší veľkej obľube medzi deťmi aj ich rodičmi. Aj  naši žiaci 1. stupňa sa zapojili do súťaže Veselé zúbky  a učili sa ako sa správne starať o zuby tak, aby boli vždy zdravé a veselé.  Cieľom  projektu je vzbudiť v deťoch záujem o čistenie zúbkov  zaujímavou a hravou formou, a tak ich už v ranom veku naučiť vhodnú techniku čistenia zúbkov, aby sa im vytvorili návyky na celý život. Žiaci sa okrem čistenia zúbkov naučili  spievať pesničky. Svoje učenie zaznamenali v krásnych hudobných klipoch triedy, 2.D, 3.C, 3.D, a 4.C. Môžete si ich pozrieť ak sa prekliknete na linky. Triedy 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 4.B a ŠPT sa zapojili výtvarne a svoje práce zaslali do súťaže.  Za realizáciu ďakujeme triednym učiteľom a za hudobnú pomoc Mgr. Ivete Pavlíkovej a p. uč. Oskarovi Pompovi.

   

  Vytvorené videa si núžete pozrieť kliknutím na odkaz v ľavom menu - Veselé zúbky.

 • Lendacké šachistky do celoslovenského finále

  Skvelý úspech dosiahli dve naše žiačky v semifinálovom kole Veľkej ceny Slovenska (GPX) v šachu jednotlivcov, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu, 25.5.2014, v Humennom. Katarína Dudašková -  V.C, v kategórii dievčat do 14 rokov, skončila na 2.mieste, keď zo siedmich zápasov šesť vyhrala. Ivana Stolárová - IV.C, v kategórii dievčat do 11 rokov, obsadila 3.miesto po siedmich víťazstvách z deviatich zápasov. Tento úspech im zaručil postup

  do celoslovenského finále GPX v šachu, ktoré sa uskutoční 14.6.2014 v Dolnom Kubíne. Blahoželáme a držíme prsty! ( Lendackých šachistov vedie Ing. Tomáš Hudáček.)

 • Zápis do základnej umeleckej školy
  27. 5. 2014

  Aktualizovali sme modul Aktuality

 • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

  20.5.2014 bol pre 60 detí 5. - 9. ročníka a učiteľky slovenského jazyka sviatkom. Prišla k nám na besedu známa spisovateľka Gabriela Futová. Pre deti a mládež napísala 14 kníh a jej tvorba je  medzi mladými čitateľmi veľmi žiadaná. Privítali sme ju hudbou a spevom - Detským folklórnym súborom Kicorka. Naše krojované speváčky a hudobníci sa jej veľmi páčili. Nás zase zaujala pútavým rozprávaním o svojom spisovateľskom živote, svojou bezprostrednosťou a milotou. Návštevou si 

  splnila i jeden dlh. Odovzdala knihy Obecnej knižnici Lendak, ktoré získali v čitateľskej súťaži Zlaté rybka, organizovanej Knižnicou P.O.Hviezdoslava v Prešove (kde pani spisovateľka Futová pracuje). A čuduj sa svete, za jednotlivcov  bola vylosovaná žiačka z našej školy - Katarína Birošíková z IX.B. Tá tiež získala hodnotné knihy. Po vyčerpávajúcich otázkach a odpovediach nasledovala krátka autogramiáda. Ďakujeme pani spisovateľke za krásny zážitok, za návštevu a prajeme jej veľa tvorivých síl i osobných úspechov.

  Besedu zorganizovala Mgr. Jana Budzáková, učiteľka SJL. (foto vo fotoalbume)

 • Zober loptu, nie drogy!

  Dňa 7. mája 2014 sa uskutočnil turnaj v minivolejbale chlapcov a dievčat, ktorý organizovala Základná škola Letná v Poprade, v spolupráci s občianskym združením Zober loptu, nie drogy. Ide o projekt zameraný na rozvoj pohybovej aktivity s cieľom minimalizovať čas na užívanie návykových látok. Sedem tímov chlapcov a šestnásť tímov dievčat si zmeralo svoje sily v minivolejbale. Našimi súpermi boli hráči z Revúcej, Spišskej Novej Vsi, Popradu a Kežmarku. 

  Dievčatá boli rozdelené do 4 skupín a musíme povedať, že sa im darilo. Skupinu jednoznačne vyhrali a začali bojovať o umiestnenie. A tu ich šťastena začala postupne opúšťať a v konečnom poradí obsadili 8.miesto v zložení: Ema Majerčáková, V.B; Dominika Ripková, VI.C a Dominika Budzáková, VI.B. Družstvo Lendak B obsadilo 13.miesto - Caroline Halcin, VI.A; Anna Budzáková, VI.A; Jana Dvorčáková, VI.C, Veronika Halčinová, V.B a Annamária Halčinová, VI.B

  Družstvo chlapcov nám tvorili začínajúci volejbalisti zo IV.C - Stanislav Ripka, Michal Koščák, Tadeáš Neupauer, Dominik Gallik. Aj keď obsadili 7.miesto, začali zbierať cenné skúsenosti zo sveta volejbalu. Konečné víťazstvo si odniesli žiaci Spišskej Novej Vsi. 

  Našim volejbalistom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, Mgr. Márii Hudáčekovej - duši volejbalu na našej škole - za prácu s deťmi a možno o pár mesiac sa stretneme aj u nás a podporíme tento projekt. (foto vo fotoalbume)

strana: